Jak wyświetlać napisy na ekranie aby wyglądały tak jak my chcemy czyli formatowanie wyników. Jak zaczynać i jak kończyć program w C++ (biblioteki, zatrzymywanie wyników na ekranie). Podstawowe działania: +- * ? % i podstawowe typy zmiennych (int, float, double).

Wyniki działań ze względu na typy zmiennych. Biblioteki dodatkowe: iomanip i conio . Polecenia: setprecision, setw, setfill, cin.get, Podstawowe błędy występujące w wyniku niewłaściwego działania programów.

Wyniki działań typu: prawda-fałsz. Operatory logiczne. Zmienne typu tekst. Biblioteka: math.h

Wyniki działań ze względu na post- i preinkrementację, post- i predekrementację. Złożone operatory przypisania: *=, /=, %=, +=, -=.

Wyniki działań z wykorzystaniem operatorów bitowych.

Instrukcje warunkowe: if, else, else if, switch, case. Instrukcje warunkowe. Rozważania na temat boków trójkątów i trójkątów prostokątnych. Operatory warunkowe. Rozmiar zmiennej. Alternatywy i koniunkcje. Znaki w podanym tekście, cyfry w podanej liczbie. Losowanie liczb. Stałe i zmienne typu string. Priorytety wykonywania operacji i działań arytmetycznych.

Pętle: goto, while, while .. do i for. Stringi, koniunkcje, alternatywy, losowania. Polecenia: setfill, setw, sleep, czyszczenie ekranu. Sprawdzanie podzielności liczb. Losowania liczb i znaków. Miejsca zerowe funkcji, trójkąty "seryjnie", pomiar czasu wykonywania programu, rozwiązywanie dowolnych układów dwóch równań z dowolną dokładnością, wartości min i max, średnia liczb. Biblioteka cmath. Ustalanie ilości cyfr po i przed przecinkiem danej liczby. Formatowanie wyników na ekranie (wyniki typu "tabliczki mnożenia"). Sterowanie kolejnymi przejściami pętli.

Formatowanie danych wewnątrz tablicy i formatowanie sposobów wyświetlania na ekranie danych zawartych w tablicy (np. tabliczka mnożenia). Rozbicie tekstu na poszczególne litery i liczby na cyfry składowe. Operacje zamiany przeprowadzane na cyfrach i literach. Zliczanie ilości cyfr i liter występujących w podanych tekstach i liczbach. Palindromy i anagramy. Porównywanie tekstów. Zliczanie ilości wykonanych pętli potrzebnych do uzyskania żądanego wyniku.

Funkcje bezparametrowe i funkcje przekazujące parametry przez: wartość, wskaźnik, referencję. Kolejka, lista, stos. Rekurencja.

Operacje na plikach - odczyt i zapis danych do pliku.

Wewnątrz znajduje się 40 podkategorii.

Arkusze egzaminacyjne (matury próbne i te CKE), zasady punktacji, przykładowe rozwiązania w C++. Wszystkie rozwiązania w tym dziale są publikowane na zasadzie licencji GPL GNU.

Zadania o podwyższonym stopniu trudności. Połączenie wiedzy z różnych działów. Sprawdź czy już umiesz latać :)