Jak wyświetlać napisy na ekranie aby wyglądały tak jak my chcemy czyli formatowanie wyników. Jak zaczynać i jak kończyć program w C++ (biblioteki, zatrzymywanie wyników na ekranie). Podstawowe działania: +- * ? % i podstawowe typy zmiennych (int, float, double).

Wyniki działań ze względu na typy zmiennych. Biblioteki dodatkowe: iomanip i conio . Polecenia: setprecision, setw, setfill, cin.get, Podstawowe błędy występujące w wyniku niewłaściwego działania programów.

Wyniki działań typu: prawda-fałsz. Operatory logiczne. Zmienne typu tekst. Biblioteka: math.h

Wyniki działań ze względu na post- i preinkrementację, post- i predekrementację. Złożone operatory przypisania: *=, /=, %=, +=, -=.

Instrukcje warunkowe: if, else, else if, switch, case. Instrukcje warunkowe. Rozważania na temat boków trójkątów i trójkątów prostokątnych. Operatory warunkowe. Rozmiar zmiennej. Alternatywy i koniunkcje. Znaki w podanym tekście, cyfry w podanej liczbie. Losowanie liczb. Stałe i zmienne typu string. Priorytety wykonywania operacji i działań arytmetycznych.